Qui som | Missió i Visió

MISSIÓ

La nostra missió és oferir una atenció integral i transversal a les persones amb problemes d’addicció i / o risc d’exclusió social, centrant el tractament en la persona per millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva integració social. 

Treballem amb un equip multidisciplinari de professionals, aplicant un model propi centrat en l’atenció individualitzada i integradora de les diferents dimensions de l’entorn de la persona (família, serveis), apostant per la feina en grups reduïts, incorporant la perspectiva de gènere i prioritzant una atenció i intervenció terapèutica de qualitat basada en l’Atenció Centrada en la Persona.

Aquesta atenció es duu a terme mitjançant:

VISIÓ

Ser un centre de referència en l’abordatge integral de les adiccions a Catalunya, defensant un model propi basat en l’atenció personalitzada, la perspectiva de gènere, el treball en grups reduïts i la priorització d’una atenció i intervenció terapèutica professional i de qualitat. 

Contribuir a la prevenció de les addiccions mitjançant la difusió de la problemàtica i possibles solucions per mitjà de diferents canals de comunicació (xerrades a les escoles, intervencions als mitjans).  

Revisar de manera continuada el model d’intervenció per tal de donar resposta a les noves necessitats dels grups d’interès del nostre entorn immediat i contextual. 

VALORS

Respecte

A la dignitat i a la llibertat de les persones, fomentant l’actitud proactiva i la capacitat de decisió de les persones ateses.

Compromís social

A reduir les desigualtats d’oportunitat i facilitar l’accés
a un tractament professional.

Confiança

Fem una aposta ferma per la capacitat de canvi de la persona per a contribuir a la millora de la seva qualitat de vida.

Qualitat

Vetllem per la qualitat assistencial, implementant un codi ètic compartit per tots els professionals de l’entitat.

Els nostres valors estan alineats amb els Objectius del Mil·lenni,
contribuint de manera directa amb els següents ODS

PROPÒSIT

Ajudar a les persones més vulnerables i lluitar contra l’exclusió social, contribuint en la construcció d’un món millor i més just.

PER QUÈ ES DROGUEN ELS JOVES?

Jordi Vila-Abadal i Vilaplana, fundador d’AAT, va escriure el llibre Per què es droguen els joves? (publicat l’any 1988, i revisat el 2007), una reflexió amena sobre el fenomen de les addiccions juvenils.

Entenent la drogodependència com a símptoma d’un malestar preexistent, l’autor explora diversos possibles factors causants d’aquesta problemàtica en la joventut per tal d’intentar donar resposta a la pregunta que titula el llibre. 

Actualment, les idees d’aquesta obra segueixen més vigents que mai i es poden fer extensives a la resta d’addiccions.